رهگیری سفارشات

از این فرم جهت پیگیری وضعیت سفارش استفاده نمایید.

وضعیت های سفارش

  • در صف بررسی

  • تایید سفارش

  • آماده سازی سفارش

  • خروج از مرکز پردازش

  • تحویل شده به مشتری

تماس با ما